Integrale Beveiliging (post-HBO opleiding)

Behaal in 16 dagen het officiële post-HBO registeropleidingsdiploma Security & Safety Management Expert

Security & Safety Manager – studiemogelijkheden

Optie 1: 16-daagse opleiding incl. post-HBO diploma Security & Safety Management Expert
Optie 2: 10-delige schriftelijke cursus Integrale Beveiliging
Optie 3: In-company opleiding

 

Integrale Beveiliging – inhoud opleiding

Integrale beveiliging staat volop in de belangstelling. Maar hoe bereikt u dit? In deze opleiding leert u hoe u als verantwoordelijke manager de beveiliging kunt professionaliseren richting een integrale aanpak. U maakt kennis met alle facetten van integrale beveiliging: de strategische uitgangspunten, de belemmeringen en de kritische succesfactoren. Alle organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE) maatregelen worden uitgebreid behandeld. In deze 16-daagse opleiding Integrale Beveiliging verkrijgt u de benodigde inzichten en vaardigheden voor het adequaat ontwikkelen, implementeren, beheren en bewaken van de (fysieke) beveiliging binnen uw organisatie.

 

Integrale Beveiliging – voor wie?

De opleiding Integrale Beveiliging is opgezet voor coördinatoren beveiliging, security managers, facility managers, IT-security managers, coördinatoren informatiebeveiliging en branche- en regiomanagers van beveiligingsbedrijven.

Integrale Beveiliging in-company en op maat

Al vanaf 5 deelnemers kunnen wij de opleiding Integrale Beveiliging in-house (en op maat) bij u organiseren. Neem contact met ons op voor de mogelijkheden.

Deze post-HBO opleiding Integrale Beveiliging is officieel geaccrediteerd

De post-HBO opleiding Integrale Beveiliging is officieel geaccrediteerd en ingeschreven in het Post-HBO Nederland register van het Centrum voor Post-Initieel Onderwijs Nederland (CPION).

 

Integrale Beveiliging – niveau opleiding

De opleiding Integrale Beveiliging wordt gegeven op HBO-niveau.

 

Integrale Beveiliging – voorkennis

U heeft geen specifieke voorkennis nodig om succesvol deel te kunnen nemen aan de post-HBO opleiding Integrale Beveiliging en te slagen voor het examen. Wij verwachten wel dat u zich heeft ontwikkeld op HBO-niveau.

 

Integrale Beveiliging – aantal cursisten

Aan de opleiding Integrale Beveiliging kunnen maximaal 13 personen deelnemen.

 

Integrale Beveiliging – examen

Het post-HBO examen bestaat uit een combinatie van multiple choice vragen, open vragen en twee cases. Het examen vindt een week na de laatste lesdag plaats. Hiernaast dient u binnen één jaar na afronding van de opleiding een praktijkgerichte afstudeeropdracht uit te voeren waarmee u laat zien dat u in staat bent het geleerde in de praktijk toe te passen. Wanneer u zowel het examen als de afstudeeropdracht succesvol afrondt, dan ontvangt u het post-HBO diploma Security & Safety Management Expert en mag u de internationale titel SSME voeren.

De opleiding Integrale Beveiliging bestaat uit 20 blokken, t.w.:

BLOK I

Introductie in het werkveld van Integrale Beveiliging
In het eerste blok wordt het werkveld van Integrale Beveiliging besproken. Het werkveld wordt neergezet als een proces conform de bekende PDCA-cyclus, waarmee een organisatie de veiligheid kan borgen van de processen, objecten en personen die nodig zijn voor de bedrijfsvoering. De diverse werkgebieden die Integrale Beveiliging omvat worden besproken, zoals: fysieke beveiliging, personele beveiliging, informatiebeveiliging en bedrijfscontinuïteit. Dit blok wordt afgesloten met een onderbouwing van de business case voor een integrale aanpak van alle deelgebieden, ofwel Integrale Beveiliging.

BLOK II

Normen, standaarden en best practices
Een uitgebreid vakgebied als Integrale Beveiliging maakt vaak gebruik van voorgedefinieerde manieren van werken, zodat het wiel niet steeds opnieuw hoeft te worden uitgevonden. Dit blok benoemt algemeen geaccepteerde en veelgebruikte normen, standaarden en best practices die u als security manager kunt hanteren, en bespreekt de voor- en nadelen ervan, zodat u hieruit een juiste keuze kunt maken voor uw organisatie.

BLOK III

Wet- en regelgeving
Wet- en regelgeving beïnvloeden het werkgebied van Integrale Beveiliging. Aangezien met name die verplichtingen niet vrijblijvend zijn, is het van belang dat u als security manager kennis heeft van de juiste toepassing van de relevante wetten en regels. Ook dient u in te kunnen schatten wanneer het verstandig is de hulp van een juridisch specialist in te roepen in het geval dat bepaalde zaken binnen de eigen organisatie (nog) niet (adequaat) zijn ingericht. Dat geldt tevens voor privacy- en aansprakelijkheidsvraagstukken.

BLOK IV

Veiligheid organiseren
Aan de hand van het veiligheidsprofiel dat binnen een organisatie is opgesteld zullen afspraken moeten worden gemaakt over hoe de organisatie omgaat met veiligheid. Hiervoor is het nodig dat er beleid komt en dat verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden worden belegd. Ook dient het proces veiligheid een plekje te krijgen binnen de andere bedrijfsprocessen. Dit blok leert u wat uw rol hierin kan zijn en hoe u de besluitvorming op een positieve wijze kunt beïnvloeden. U leert een veiligheidsbeleid en een bijpassend Integraal Veiligheidsplan (IVP) opstellen en hoe u, om alle benodigde activiteiten te kunnen bewaken qua voortgang en kwaliteit, een Veiligheidsbeheerssysteem (VBS) kunt inrichten en gebruiken.

BLOK V

Organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE-) maatregelen
Dit blok behandelt de organisatorische, bouwkundige en elektronische (OBE-) maatregelen. Deze vormen het fundament van fysieke beveiliging.

BLOK VI

OBE-maatregelen: een verdere verdieping
In dit blok worden enkele, wat verder gevorderde onderwerpen binnen OBE behandeld. Te denken valt aan een projecteringsoefening, uitdieping van specifieke methodieken voor zonering en aan een diepgaande beschouwing van Crime Prevention Through Environmental Design (CPTED).

BLOK VII

Hulpmiddelen uit het IT-domein
De voortschrijdende digitalisering brengt ook meer integratiemogelijkheden met zich mee die relevant zijn in het fysieke domein. Te denken valt aan het gemak van IP-camera's, toegangscontrolesystemen, het centrale beheer van allerlei sensoren en de integratie van verschillende informatiestromen. Dit blok beschrijft de mogelijkheden van IT-apparatuur en -beheer.

BLOK VIII

Informatiebeveiliging
Geen enkele organisatie kan zonder digitale ondersteuning van haar bedrijfsprocessen. Daarnaast neemt de waarde van informatie steeds verder toe. Om die waarde veilig te stellen is adequate informatiebeveiliging nodig. Dit blok bespreekt de specifieke risico's in het kader van informatiebeveiliging. Dit blok wordt afgesloten met een live hack, zodat u zelf kunt ervaren hoe een echte hacker te werk gaat en hoe eenvoudig het kan zijn om een organisatie binnen te dringen. Ook wordt aandacht besteed aan de relatie tussen fysieke beveiliging, informatiebeveiliging en integrale beveiliging.

BLOK IX

Bedrijfscontinuïteit
Integrale Beveiliging is, als relatief nieuw vakgebied, nog vaak ondergeschikt aan Business Continuity Management (BCM). Op diverse gebieden, bijvoorbeeld in het kader van BHV en personele beveiliging, is er veel overlap. De Security Manager of Manager Integrale Beveiliging heeft er dus baat bij het BCM-werkveld en de relatie met het eigen werkveld goed te beheersen.

BLOK X

Personele veiligheid
Iedere organisatie heeft te maken met mensen, zoals medewerkers, bezoekers, omwonenden of bijstaanders. Deze mensen begeven zich in een potentieel gevaarlijke omgeving en de organisatie moet deze mensen tegen mogelijke gevaren beschermen. Echter vertonen mensen ook - bewust en onbewust - gedrag dat risico's met zich meebrengt voor de bedrijfsvoering van de organisatie. Dit blok bespreekt deze beide vormen van risico's en hoe u hiermee kunt omgaan. Onderwerpen die onder meer aan de orde komen, zijn: BHV, ontruiming, omgang met hulpdiensten en omgaan met fysieke, verbale en andere vormen van bedreiging.

BLOK XI

Gedrag herkennen en beïnvloeden
Dit blok wordt verzorgd in samenwerking met de Leugenacademie, die is gespecialiseerd in het herkennen, beschrijven en beïnvloeden van zogenaamde “Body, face and crime indicators”. In een organisatie zullen zowel medewerkers als bezoekers ongewenst gedrag vertonen, bewust dan wel onbewust. Als het onbewust gedrag betreft, kan men dit corrigeren door middel van bewustwording of maatregelen die het gewenste gedrag stimuleren. Wanneer het echter gaat om bewust gedrag (denk aan fraude, diefstal, geweldpleging, etc.), dan dient dit gedrag in een zo vroeg mogelijk stadium te worden herkend.

BLOK XII

Het inventariseren van veiligheidsrisico's en -behoeften
In dit blok leert u de verschillende fasen van de veiligheidscyclus kennen en een gedegen inschatting maken van de bronnen waaruit incidenten (gedrag van personeel en derden, ongelukken, rampen, etc.) binnen de eigen organisatie voort kunnen komen. Dit is namelijk de basis om een gedegen veiligheidsplan op te kunnen stellen. U leert een risicoprofiel voor uw eigen organisatie opstellen dat de risico's en veiligheidsbehoeften beschrijft. U maakt kennis met drie typen risico-inventarisatie: de bedreigingen- en kwetsbaarhedenanalyse uit het fysieke domein, de Business Impact Analysis (BIA) uit het bedrijfscontinuïteitsdomein en de risicoanalyse uit het informatiebeveiligingsdomein. Ook leert u hoe u met een integrale aanpak van deze analyses effectieve en efficiënte resultaten kunt bereiken.

BLOK XIII

Passende maatregelen selecteren, implementeren en borgen
Deze module gaat in op het selecteren en integreren van alle mogelijke maatregelen die eerder in de opleiding zijn behandeld tot één geheel dat past bij het volwassenheidsniveau van de organisatie en het risicoprofiel dat u heeft vastgesteld. In dit kader komen ook projectmanagement, rapportages en de borging van de effectiviteit van de veiligheidsmaatregelen aan de orde.

BLOK XIV

Integrale veiligheid
Veiligheid kent vele invalshoeken. Risico's die voortkomen uit de diverse domeinen dienen geïntegreerd te worden opgepakt. Dit geldt niet alleen voor het herkennen van risico's, maar ook voor het nemen van passende mitigerende maatregelen en voor de communicatie richting verschillende doelgroepen. Dit blok wordt afgesloten met een huiswerkopdracht.

BLOK XV

Excursie
In dit blok vindt een excursie plaats naar een omgeving waarin alle bestudeerde ­aspecten van integrale beveiliging een duidelijk zichtbare rol spelen.

BLOK XVI

Omgaan met incidenten
Bedrijfsvoering zonder incidenten bestaat niet. Goede preventieve en detectieve maatregelen kunnen dat niet verhinderen. Het is derhalve belangrijk om te weten hoe men het beste met incidenten om kan gaan. Dit blok behandelt de procesmatige aanpak van incident management.

BLOK XVII

En dan is er ineens een crisis...
Iedere organisatie krijgt vroeg of laat te maken met incidenten, calamiteiten en mogelijk zelfs rampen. Hoe beter u daarop bent voorbereid, hoe effectiever u tijdens dergelijke verschijnselen kunt optreden. Zeker in het geval van een echte crisis is er geen ruimte voor 'learning on the job'. Dit blok bespreekt de belangrijkste lessen in het kader van crisismanagement. Ook wordt ingegaan op de omgang met hulpdiensten, juristen, derde partijen en media, zowel tijdens als na een crisis.

BLOK XVIII

Fact finding
Als Security Manager zult u vaak een leidende rol spelen in het constateren van ongewenste zaken als fraude, bedrijfsspionage, onzorgvuldige omgang met bedrijfsmiddelen, diefstal, en (on)bewuste overtredingen. De Security Manager is dan ook vaak betrokken bij het verzamelen van bewijslast, in welke vorm dan ook. Dit blok verstrekt u de kennis die hiervoor nodig is en adviseert u over hoe u in een dergelijke situatie zelf het beste kunt acteren.

BLOK XIX

Persoonlijke effectiviteit
Zolang Integrale Beveiliging nog geen onlosmakelijk onderdeel is van de bedrijfsvoering, staat of valt de effectiviteit van dit vakgebied bij de persoonlijke effectiviteit van de Security Manager of Manager Integrale Beveiliging. Dit blok gaat derhalve in op belangrijke soft skills als leiderschap, strategisch beïnvloeden, gesprekstechnieken, inlevingsvermogen, het creëren van draagvlak, het omgaan met weerstand, stressbestendigheid en effectieve communicatie.

BLOK XX

Examentraining
In dit laatste blok passeren alle bestudeerde onderwerpen nog eens de revue. U zult tevens een proefexamen afleggen om u optimaal op het officiële examen voor te bereiden.De docenten van de post-HBO opleiding Integrale Beveiliging zijn:

René Bouter CPP PSP CISSP CISM

Rene Bouter is Security Consultant binnen DiVetro, een onafhankelijk strategisch adviesbureau voor IT-vraagstukken. In deze functie helpt René bedrijven efficiënt en effectief te beveiligen en deze te laten voldoen aan de eisen die door stakeholders gevraagd worden.

Martin Goudzwaard

Martin Goudzwaard is associate en adviseur/programma manager op het gebied van informatiebeveiliging bij Boom & Bos. Boom & Bos levert maatwerkoplossingen op het gebied van informatiebeveiliging.

 

Gerard van den Berg CPI
Gerard van den Berg is directeur van De Leugenacademie. De Leugenacademie is de enige opleider in Nederland waar deelnemers leren in ieder gesprek de waarheid te achterhalen. Daarvoor was Gerard o.m. eigenaar en directeur van Kenneth Smith, een professioneel trainings- en coachingsbureau.

 

Mr. F. Olijslager
Felix Olijslager is eigenaar van het Nederlands Informatiepunt voor Security en Recht (NISeR). Felix volgt nauwgezet de ontwikkelingen in de (internationale) wet- en regelgeving op het gebied van security en recht.

 

Roelf Pot
Roelf Pot is crowd security consultant, gediplomeerd Security Profiler en trainer. Als voormalig politiemedewerker/rechercheur en rijksinspecteur is hij een expert op het gebied van veiligheid en beveiliging in menigten. Roelf is verbonden aan het Event Safety Institute en de Security Academy.

 

Joop Verdonk CPO CPP
Joop Verdonk is managing director van de European Security Academy en partner bij European Security Advisors.nl.

 

 


Het curriculum van de opleiding valt onder de verantwoordelijkheid van de Security Management Academy.

De opleiding Integrale Beveiliging bestaat uit 15 wekelijkse bijeenkomsten plus 1 examendag. Alle colleges worden in het Nederlands gegeven. Elke opleidingsdag start om 09.00 uur en duurt tot 17.00 uur. Deze 16-daagse opleiding wordt centraal in het land georganiseerd en vindt plaats op:

 

Post-HBO opleiding Integrale Beveiliging - opleiding I

  • 6, 13, 20 en 27 maart 2018
  • 3, 10, 17 en 24 april 2018
  • 8, 15, 22 en 29 mei 2018
  • 5, 12 en 19 juni 2018
  • Examendag - 26 juni 2018

De kosten van de 16-daagse opleiding Integrale Beveiliging bedragen € 9.870,- per persoon. Dit bedrag is exclusief BTW en inclusief koffie, thee, lunches, studiemateriaal en het post-HBO examen Security & Safety Management Expert.